ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๕ ท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ มม. จำนวน ๑๐๘ เส้น รวมระยะทาง ๔๓๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ปร.๔ ปร.๕ ที่ อบต.สนามแย้กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19 เมษายน 2564

จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างท่อเมนประปา หมู่ที่ ๔ ต.สนามแย้ ท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ มม. จำนวน ๒๐๐ เส้น รวมระยะทาง ๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ปร.๔ ปร.๕ ที่ อบต.สนามแย้กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19 เมษายน 2564

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายตุ๋ย ทองปัญญาถึงบ้านนางวน เขียวทินกร หมู่ที่ ๗ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดของ อบต.สนามแย้ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    16 เมษายน 2564

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา