ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ห้ามรถบรรทุกกลับรถหรือจอดบนลานตลาดนัดผู้ใดฝ่าฝืนทำให้พื้นตลาดนัดเสียหายต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายทั้งหมด และป้ายรถบรรทุกกรุณาขับช้า ๆ เข้าโครงไม้ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 สิงหาคม 2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันพีหลวง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 สิงหาคม 2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 สิงหาคม 2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 สิงหาคม 2563

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไขควงเปลี่ยนหัว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 สิงหาคม 2563

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา